Инженерската геодезија, како дел од геодезијата која се занимава со практична примена на геодетските методи во инженерството, опфаќа не само геодетски снимања и изработка на геодетски подлоги, кои ја сочинуваат основата за проектирање, туку и дополнителни активности во тек на изработка, изведба и финализација на самиот проект. Станува збор за објекти од различен тип: сообраќајници, далноводи, мостови, пруги, канали, насипи, ветерници итн.

Гео Монд Инженеринг во текот на своето работење ја докажа својата компетентност и квалитет на голем број проекти од областа на инженерската геодезија, како за правни така и за физички лица. 

Дел од нашите услуги опфаќаат:

► ИЗРАБОТКА НА ПЛАН
-------------------------------------------
 
► ИЗРАБОТКА НА ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ
-------------------------------------------

► АЖУРИРАНА ПОДЛОГА ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ
-------------------------------------------
► ГЕОДЕТСКИ НАДЗОР
-------------------------------------------

► ИЗРАБОТКА НА НАДОЛЖНИ ПРОФИЛИ
-------------------------------------------

► ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВИСИНА НА ОБЈЕКТ
-------------------------------------------
► ИЗРАБОТКА НА ДТМ
-------------------------------------------

► ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КУБАТУРИ
-------------------------------------------

► ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОСОВИНА НА ОБЈЕКТ
-------------------------------------------
► ИСКОЛЧУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ
-------------------------------------------

СНИМАЊЕ И КОНТРОЛА НА ТЕМЕЛИ НА ОБЈЕКТ
-------------------------------------------

► ТРАСИРАЊЕ НА СООБРАЌАЈНИЦИ И ВОДОВИ
-------------------------------------------
► НИВЕЛАЦИЈА НА   
ТЕРЕН
-------------------------------------------

► СЛЕДЕЊЕ НА СЛЕГАЊЕ НА ОБЈЕКТ
-------------------------------------------

► ОБЕЛЕЖУВАЊЕ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ПОДЗЕМНИ ИНСТАЛАЦИИ
-------------------------------------------
► ПОСТАВУВАЊЕ НА
РЕПЕР
-------------------------------------------

► СЛЕДЕЊЕ НА ВЕРТИКАЛНОСТ НА ОБЈЕКТ
-------------------------------------------

► ПОСТАВУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ МИКРО-МРЕЖИ
-------------------------------------------