Од своето основање Гео Монд Инженеринг има изработено доста комплексни проекти во државата. Нашиот тим од високо квалификувани професионалци успешно одговара на сите предизвици, без разлика од нивната големина. Отворени сме за соработка со високо ниво на мобилност и креативност, како и достапност за решенија на индивидуални уникатни проекти. Специјализирани сме за изработка на сите видови геодетски работи.

Дел од нашите успешни проекти:

Ветерен парк во Богословец

Година на имплементација: 2021 - 
Клиент: Елнос БЛ ДООЕЛ Скопје
Опис: Обележување градба на терен

Индустриски погон - Фабрика за производство на готови армирано бетонски елементи

Година на имплементација: 2022 - 
Клиент: ДПТУ АРМОС БАЛКАН ДОО Скопје
Опис: Изведување геодетски работи при изградба
на објектот

Железничка пруга Крива Паланка - Граница со Р. Бугарија


Година на имплементација: 2021 - 
Клиент: Јавно претпријатие за државни патишта (ЈПДП)
Опис: Изработка на Геодетски елаборат за нумерички податоци

Проект за консолидација на земјоделско земјиште - подрачје Спанчево

Година на имплементација: 2018 - 2020
Клиент: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Опис: Изработка на студија за изводливост. Проектирање на патна и каналска мрежа. Аналитичка изработка на проект. Имплементација на проект на терен.

Ветерен парк во Богданци

Година на имплементација: 2014 - 2015
Клиент: СИМЕНС АЕ
Опис: Изработка на Геодетска мрежа за имплементација на дизајнот. Припрема на проект на Геодетски дизајн. Припрема на целата неопходна документација од геодетски аспект.

Проект за консолидација на земјоделско земјиште - подрачје Соколарци

Година на имплементација: 2018 - 2020
Клиент: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Опис: Изработка на студија за изводливост. Проектирање на патна и каналска мрежа. Аналитичка изработка на проект. Имплементација на проект на терен.

Проектна документација за патен правец Демир Капија - Смоквица

Година на имплементација: 2009 - 2011
Клиент:  ИЛФ Бератенде АДТ Омега
Опис Изработка на Геодетски елаборат за Експропријација. Изработка на Геодетски елаборат за Hумерички податоци. Изработка на Геодетски елаборат за Ажурирана геодетска подлога.

Реконстукција и рехабилитација на локални и регионални патишта

Година на имплементација: 2012 - 2017
КлиентИЛФ Бератенде АДТ Омега
Опис: Изработка на Геодетски елаборат за Експропријација. Изработка на Геодетски елаборат за Нумерички податоци. Изработка на Геодетски елаборат за Ажурирана геодетска подлога.

Проектна документација за патен правец Блаце - Граница со Р. Косово

Година на имплементација: 2019 -  2020
Клиент: АДТ Омега
Опис: Поставување на геодетска основа и стабилизација на референтни точки. Изработка на Проект на Геодетски дизајн. Изработка на Геодетски елаборат за Експропријација. Изработка на Геодетски елаборат за Ажурирана геодетска подлога.

Проектна документација за железничка пруга Белјаковце –Крива Паланка (коридор 8) геодетски дел

Година на имплементација: 2013 – 2017
Клиент: Обермаер - Грција
Опис: Припрема на проектна документација и целокупна геодезија неопходна за проектот

 

Реконструкција и рехабилитација на регионален патен правец Тетово - Јажинце

Година на имплементација: 2013 - 2014
Клиент: Градежен Институт Македонија (ГИМ)
Опис: Клучен експерт за геодезија за потребите на Надзорниот орган при имплементација на дизајн

 

110кВ далекувод ТС "Штип" - ТС "Пробиштип", општина Штип, Пробиштип и Карбинци

Година на имплементација: 2018 - 2019
Клиент: Хиконс Инженеринг Скопје
ОписИзработено целокупна геодетска документација како дел од проектно-техничката документација за: Изградба на 110кВ далекувод ТС "Штип" - ТС "Пробиштип"

Проектна документација за железничка пруга Битола –Кременица (коридор 10) геодетски дел

Година на имплементација: 2014 – 2015
Клиент: Конзорциум ИЛФ Бератенде АДТ Омега
Опис: Изработка на Проект на Геодетски дизајн. Изработка на Геодетски елаборат за Експропријација. Изработка на Геодетски елаборат за Ажурирана геодетска подлога

 

Проектна документација за железничка пруга Крива Паланка – Граница со Р.Бугарија (коридор 8) геодетски дел

Година на имплементација: 2016 2018
Клиент: ИДОМ Шпанија
Опис: Поставување на геодетска основа и стабилизација на референтни точки. Изработка на Проект на Геодетски дизајн. Изработка на Геодетски елаборат за Експропријација. Изработка на Геодетски елаборат за Ажурирана геодетска подлога

Проектна документација за железничка пруга Кичево – Граница со Р.Албанија (коридор 10) геодетски дел

Година на имплементација: 2015 2017
Клиент: ТИПСА и Партнери од Конзорциумот
Опис: Поставување на геодетска основа и стабилизација на референтни точки. Изработка на Проект на Геодетски дизајн. Изработка на Геодетски елаборат за Експропријација. Изработка на Геодетски елаборат за Ажурирана геодетска подлога

Запишување на инфраструктурни објекти надвор од границите на ОКТА

Година на имплементација: 2015 2016
Клиент: Нарачател ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје
Опис: Изработка на Геодетски елаборати за легализација на бесправно изградени објекти согласно договорот

Нов 110 kV кабелски вод ТС 110/35/10kV „Југ Нова“ – ТС 110/35/10(20)kV „Централна“

Година на имплементација: 2017 – 2018
Клиент: Тимелпроект ДООЕЛ Скопје
Опис:  Изработено целокупна геодетска документација како дел од проектно-техничката документација за: Нов 110 kV кабелски вод ТС 110/35/10kV „Југ Нова“ – ТС 110/35/10(20)kV „Централна“

 

Нов 110 kV кабелски вод ТС 110/35/10kV „Сарај“ – ТС 110/35/10(20)kV „Матка“

Година на имплементација: 2017 – 2018
Клиент: Тимелпроект ДООЕЛ Скопје
Опис: Изработено целокупна геодетска документација како дел од проектно-техничката документација за: Нов 110 kV кабелски вод ТС 110/35/10kV „Сарај“ – ТС 110/35/10(20)kV „Матка

 

. . .


Дали ви се допаѓа нашата работа? 
Сакате да соработуваме?