Катастарот на недвижности, како систем има сопствена стратегија и претпоставки за организација и регистрација на одреден сет на прецизни податоци, со намера што поблиску да се опишат случувањата од реалниот свет. Следејќи ги начелата на системот катастарските услуги опфаќаат теренски и канцелариски услуги пренесени преку недвижноста како репрезентативна форма. 

Гео Монд Инженеринг во текот на своето работење има изработено голем број на геодетски елаборати од областа на катастарот на недвижности како за правни така и за физички лица.

Дел од нашите услуги опфаќаат:

► СНИМАЊЕ ОБЈЕКТИ
-------------------------------------------
 
► ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СО НЕЗАПИШАНИ ПРАВА
-------------------------------------------
► ФИЗИЧКА ДЕЛБА
-------------------------------------------

► БРИШЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ
-------------------------------------------
► ЕТАЖЕН ПРЕМЕР
-------------------------------------------

► УПИС НА НЕДВИЖНОСТИ ВО КАТАСТАР
-------------------------------------------
► ОБЕЛЕЖУВАЊЕ ГРАДБА НА ТЕРЕН
-------------------------------------------

► ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ
-------------------------------------------
► СПОЈУВАЊЕ НА ПАРЦЕЛИ
-------------------------------------------

►УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЦИ НА ПАРЦЕЛИ
-------------------------------------------
► ПРИПРЕМА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
-------------------------------------------

► ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ
-------------------------------------------